Dainik Jagran
13-Jan-2018
Amar Ujala
13-Jan-2018
Ajit Samachar
13-Jan-2018
Dainik Savera
26-Mar-2017
Uttam Hindu
26-Mar-2017
Dainik Savera
27-Mar-2017
Dainik Jagran
27-Mar-2017
Uttam Hindu
19-feb-2017
Dainik Savera
20-feb-2017
Dainik Jagran
17-feb-2017
Ajit Samachar
16-sep-2015
Uttam hindu
16-sep-2015