Uttam Hindu
19-feb-2017
Dainik Savera
20-feb-2017
Dainik Jagran
17-feb-2017
Ajit Samachar
16-sep-2015
Uttam hindu
16-sep-2015

8-March-2015
Dainik Jagran
5-March-2015
Dainik Savera
7-March-2015
Ajit Samachar
5-March-2015
Dainik Uttam Hindu
10-feb-2015
Ajit Samachar
10-feb-2015
Dainik Savera
9-feb-2015